Salgs- og leveringsbetingelser

Lightpole salgs- og leveringsbetingelser

Følgende leveringsbetingelser gør sig gældende ved indgåelse af aftale med Lightpole ApS, der omfatter mediekampagner. Senest opdateret 20/9-2021.

Lightpole ApS, Betonvej 10, 4000 Roskilde, CVR: 39173859.

Vilkår for digitale outdoorkampagner samt biografreklamer:

 • Kunden har mulighed for både at vise spots både som stillbilleder og animation, jf. specifikationer.
 • Ved nye uploads kan forventes nogle dages ekspeditionstid.
 • Skulle der opstå fejl ift. defekt skærm, nedbrud, hærværk, manglende reklamevisning pga. menneskelige fejl eller andet, rettes dette hurtigst muligt. I særtilfælde ved nedetid over 1 døgn, kompenseres der med forlængelse af kampagnen. Der kompenseres ikke med betaling, og kampagnen kan ikke annulleres.
 • Skulle der være sket en menneskelig fejl, og et spot ikke har kørt som planlagt, rettes dette hurtigst muligt. 
 • Lightpole forbeholder sig retten til at afvise spots. Stødende budskaber eller tekniske fejl i spots kan resultere i, at spot tages af eller ikke kan komme på skærmen. Her vil kunden blive bedt om at sende nyt spot jf. Lightpoles anvisninger. Her kan det være, at spottet kommer på senere end planlagt. Lightpole tager ikke ansvar for kundens forsinkelser.
 • Såfremt der ændres i skærmenes åbningstider i løbet af perioden, kompenseres dette ved at flere spots vises i eventuelt nye åbningstider eller på et senere tidspunkt.
Generelt:
 • Skulle der opstå en situation uden for Lightpoles hænder, hvor kampagnen ikke kan afvikles, er Lightpole fritaget for ansvar, fx hvis et medie går konkurs, eller ved en pandemi som Covid-19, som kan forårsage nedlukninger i samfundet. Se også Force Majeure længere nede i vilkårene.
 • Lightpole må bruge kundens materiale til markedsføring i eget regi, fx ved at tage billede eller video af skærmen med eget udstyr.

Levering og betaling:

 • Såfremt der foreligger en skriftlig godkendelse eller ordrebekræftelse på mail fra Lightpole til Kunden om afviklingen af en bestilt(e) kampagne(r), da er Kunden fra dette tidspunkt afskåret fra at annullere orden, med mindre andet måtte være aftalt specifikt med Lightpole. Sker der til trods herfor en annullering af ordren efter dette tidspunkt, da er Kunden pligtig at betale det fulde beløb til Lightpole selv om kampagnen ikke afvikles.
 • Priser er angivet i DKK og er ekskl. moms og eventuelle afgifter.
 • Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.
 • Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder Lightpole sig retten til ikke at afvikle den købte kampagne og eventuelle fremtidige kampagner før betaling har fundet sted, herunder forbeholder Lightpole sig retten til end ikke at udskyde afviklingen af den/de for sent betalte kampagne(r), dvs. mistet kampagnetid går tabt for Kunden.

Force majeure og situationer uden for Lightpole´s kontrol:

 • LIGHTPOLE er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde levering af kampagner, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver form for manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger udenfor LIGHTPOLE´s rimelige kontrolmuligheder, såsom naturkatastrofer, oprør, pandemier, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, vareknaphed, manglende elforsyning eller force majeure forsinkelse ved leverancer fra LIGHTPOLE´s leverandører. Samtlige af Kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod LIGHTPOLE.
 • LIGHTPOLE giver heller ikke garanti på ”oppetid” af kampagnerne, og der kan derfor ikke rettes noget ansvar eller gøres noget krav gældende mod LIGHTPOLE såfremt skærmene måtte være slukkede/defekte (uanset længden heraf), hvis det skyldes forhold uden for LIGHTPOLE´s kontrol.
 • Hvis LIGHTPOLE bliver pålagt af retten eller anden offentlig myndighed, at nedtage en kampagne da sker dette også uden ansvar for LIGHTPOLE, og Kunden er afskåret fra at rette noget krav mod LIGHTPOLE. Endvidere forbeholder LIGHTPOLE sig retten til at nedtage/suspendere en kampagne, hvis LIGHTPOLE bliver part i en retssag angående indhold i en kampagne.
 • Produktansvar: For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. LIGHTPOLE dog aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder tab, som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved varen (kampagnerne). Følgeskader og indirekte tab
 • LIGHTPOLE er ikke ansvarlig overfor køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale/ordre, som reguleres af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.
 • Leveringstid og forsinkelse. Datoen for afviklingen af kampagnen angives i ordrebekræftelsen. Udskydelse af afviklingstidspunktet kan forekomme uden ansvar for LIGHTPOLE bl.a. hvis: a) Kunden ønsker ændringer i kampagnen (LIGHTPOLE kan i øvrigt frit afvise ændringer, hvis de er af den opfattelse at indholdet kan virke krænkende, strid med straffeloven eller øvrige love og regler). b) Der sker forsinkelser af leverancer eller arbejdsydelser som Kunden udfører selv eller lader udføre. c) Arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket som følge af en uforudset hindring hos LIGHTPOLE eller underleverandør(er).
 • Købsaftaler, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, samt disse salgs- og leveringsbetingelser er undergivet dansk ret. Eventuelle tvister mellem partner, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres ved de danske domstole med retten i Roskilde som første instans.

Skal Lightpole hjælpe med jeres næste digitale outdoor kampagne?

Send os en besked og hør mere om hvad vi kan gøre for dig

Luk Menu